Evropské výběrové šetření o zdraví 2008

EHIS v roce 2008 bylo první šetření, které proběhlo podle jednotné evropské metodiky.

I když se původně zamýšlelo uskutečnit šetření o zdraví v ČR v roce 2005 ( tedy v návaznosti na započatý 3letý cyklus), snahy o harmonizaci šetření o zdraví napříč Evropou si vyžádaly jiné aktivity. Tak bylo v letech 2004–2006 provedeno pouze pilotní testování nově vyvinutých evropských modulů a samotné šetření bylo posunuto až na rok 2008, kdy již byla většina podkladů k dispozici.

Šetření se již řídilo jednotnou evropskou metodikou EU, kdy bylo k dispozici

 • doporučené znění otázek
 • koncepty, které za jednotlivými proměnnými stojí
 • pokyny  a vysvětlivky k otázkám
 • pokyny k překladu do národního jazyka
 • pokyny k postupům výběru
 • pokyny ke sběru dat
 • pokyny ke zpracování dat (validace, váhy)

Právě díky této harmonizaci vstupních dokumentů a materiálů jsou data, která ze šetření vzešla, srovnatelná mezi zeměmi, což do této doby nebylo možné. Nabízí se tak možnost zhodnotit např. postavení ČR v rámci EU z pohledu zdraví, zdravotní péče a životního stylu obyvatel.

Samotnému šetření předcházela poměrně rozsáhlá příprava, financovaná většinou prostřednictvím grantů EU.

 • Proces implementace šetření EHIS byl zahájen v roce 2005, kdy v ČR, v rámci grantu EU (No. 2004 35100 007) proběhl překlad a pilotní šetření modulu EHSM (na vzorku 251 respondentů).
 • V rámci projektu Transition Facility 2004 (grant No. 19100.2005.001-2005.530) pak byly v roce 2006 přeloženy i ostatní moduly a testován celý dotazník na vzorku 150 respondentů.
 • Další evropský grant (No. 35100.2005.007-2006.445) na přípravu šetření umožnil v roce 2007 finalizaci dotazníku a vytvoření dalších potřebných materiálů k šetření (pokyny pro tazatele apod.)
 • Samotný proces sběru dat byl finančně podpořen grantem Eurostatu (grant č. 35100.2007.001-2007.508), částečně se na financování podílelo Ministerstvo zdravotnictví ČR.