Obsah dotazníku

Národní podoba dotazníku vycházela z doporučení Eurostatu, prezentovaného v Manuálu k realizaci šetření. Některé proměnné byly získány předem ze šetření IŠD – Integrovaného šetření v domácnostech, které ČSÚ průběžně realizuje a předvyplněny, nebyly tedy obsahem dotazníku samotného. Dotazník použitý pro šetření EHIS 2019 měl modulární strukturu a každý modul pokrýval určitou ucelenou oblast (v dotazníku vyznačeno barevně).  

Dotazník je k dispozici zde (pdf, 630 kB).

Obsah jednotlivých částí dotazníku:

  • První část se týkala základních sociodemografických charakteristik. Jedná se o charakteristiky typu věk, pohlaví, ekonomická aktivita, zaměstnání, vzdělání respondenta, jeho rodinný stav, dále pak velikost a složení domácnosti a příjem domácnosti. Tyto charakteristiky však tazatel při návštěvě respondenta pouze ověřil, neboť  již byly k dispozici z předchozích návštěv v rámci šetření IŠD
  • Druhá část dotazníku vycházela z tzv. EHSM modulu (European Health Status Module) a obsahovala otázky zaměřené na zdravotní stav respondenta. Ve vztahu ke zdraví jako takovému bylo sledováno jednak subjektivní hodnocení zdraví a celkový zdravotní stav, dále pak přítomnost vybraných chronických nemocí, úrazů a smyslových omezení. Vedle hodnocení soběstačnosti a schopnosti vykonávat běžné aktivity osobní péče a péče o domácnost se sledovala i přítomnost bolesti a psychická pohoda respondenta.
  • Třetí část dotazníku byla vytvořena na základě EHCM modulu (European Health Care Module) a věnovala se využívání zdravotní péče. Dotazník zjišťuje, zda byl respondent v posledním roce hospitalizován v nemocnici, dále pak zda a jak často navštěvoval lékaře a jiné zdravotnické pracovníky, zda užíval léky, účastnil se preventivních vyšetření. Závěrem této části se zjišťovala respondentova spokojenost se zdravotnictvím v ČR a výše jeho výdajů na zdraví.
  • Poslední, čtvrtá část dotazníku byla založena na EHDM modulu (European Health Determinants Module) a sledovala základní determinanty zdraví. Tato část hodnotila zejména rizikové faktory životního stylu, které mohou mít na zdraví vliv. Vedle tělesné výšky a váhy se sledovala respondentova fyzická aktivita, stravovací návyky, kuřáctví a míra konzumace alkoholu. Na závěr samotného dotazníku byly zařazeny otázky monitorující míru sociálních vztahů respondenta a poskytování neformální péče jiným osobám.