Minimální evropský modul o zdraví

Sada otázek na zdraví, která je označována jako Minimální evropský modul o zdraví, má v oblasti výběrových šetření zvláštní místo. Tato sada je tvořena třemi základními otázkami:

  • Subjektivní zdraví:  Jak celkově hodnotíte svůj zdravotní stav? (velmi dobrý / dobrý / uspokojivý / špatný / velmi špatný)
  • Chronická nemoc: Máte nějakou dlouhodobou nemoc nebo dlouhodobý zdravotní problém? Dlouhodobým je míněna nemoc či zdravotní problém, který trvá nebo se předpokládá, že bude trvat 6 měsíců či déle. (ano/ne)
  • Dlouhodobé omezení běžných činností: Byl(a) jste kvůli zdravotním problémům po dobu předchozích nejméně 6 měsíců omezen(a) v činnostech, které lidé obvykle dělají?

Již dlouhodobě je zahrnována v šetření HIS či v dalších šetřeních o zdravotním stavu. Zároveň je však zahrnována v některých dalších šetřeních, jako je například Šetření příjmů a životních podmínek (Survey on Income and Living Conditions), označované jako SILC. V současné době se tato sada otázek dostává mezi tzv. základní sociální proměnné (Core Social Variables), které budou zařazovány do všech sociálních šetření (včetně VŠPS), což zvyšuje analytický potenciál tohoto konceptu a umožňuje identifikovat osoby se zdravotními potížemi i v kontextu dalších šetření a dalších informací (např. zaměstnání apod.).

 

Data ze šetření SILC za uvedené tři položky MEHM tvoří jednu ze složek nezbytnou pro výpočet ukazatelů délky života ve zdraví (Healthy Life Years – HLY). Více informací o tomto ukazateli naleznete na stránce https://old.uzis.cz/jaehleis.

Ne vždy jsou výsledky za tyto otázky v jednotlivých šetřeních zcela shodná, velký vliv zde hraje zejména metodika, znění otázek a celkový kontext šetření. Srovnání výsledků za otázky MEHM ze šetření SILC a EHIS pro ČR a rok 2008 je k dispozici v tomto článku:
http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=703 a pro rok 2014 se těmto rozdílům věnuje článek Healthy Life Years in the Czech Republic: Different Data Sources, Different Figures v časopise Demografie 4/2017.