Organizace šetření

V České republice byl provedením šetření pověřen ÚZIS ČR jako hlavní koordinátor aktivit. Vzhledem k tomu, že ÚZIS ČR nedisponuje vlastní tazatelskou sítí ani rozsáhlou sítí regionálních pracovišť jako v letech předchozích, byla navázána spolupráce s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), který má profesionální a stabilní tazatelskou síť k provádění sociálních šetření v domácnostech.

Hlavní body realizace:

  • Sběr dat proběhl v období od 15. června 2014 do 31. ledna 2015.
  • Výběr respondentů byl založen na vzorku zhruba 10 tis. domácností šetřených v rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), kdy z každé domácnosti byl náhodně vybrán jeden člen pro šetření EHIS 2014. Respondenti byli osloveni k účasti na šetření EHIS při poslední návštěvě tazatele v rámci VŠPS. Do šetření takto bylo vybráno 9 561 respondentů. Rozhovory se podařilo uskutečnit s 6 737 respondenty. Míra účasti činila 70 % (čistá míra účasti, s odečtením zaniklých či odstěhovaných domácností pak 72 %. Osoby, které byly do šetření zahrnuty, byly starší 15 let. Horní věková hranice nebyla nijak omezena.
  • Rozhovory byly zajištěny tazateli ČSÚ, kteří byli vybaveni notebooky, takže bylo možné využít metodu dotazování CAPI (Computer Assisted Personal Interview). V 89 % byl proveden rozhovor za využití elektronického dotazníku, jiná forma než CAPI rozhovor byla využita zhruba u desetiny rozhovorů, přitom nejčastěji se jednalo o vyplnění papírového dotazníku tazatelem (8 %), ve 2 % případů byl proveden telefonický rozhovor, u zbývajícího 1 % se jednalo o případy, kdy byl dotazník zanechán k samostatnému vyplnění respondentem.
  • Délka rozhovoru se pohybovala v rozmezí 10–120 minut, průměrná délka byla 40 minut.
  • Rozhovory byly prováděny vždy s respondentem osobně, rozhovory se zástupnou osobou, tzv. proxy rozhovory, byly povoleny pouze ve výjimečných případech (celkem 124). Z velké části se jednalo o zdravotní důvody, k tomuto rozhovoru však došlo i v některých případech, kdy byl respondent dlouhodobě nepřítomen v domácnosti (z pracovních či studijních důvodů) a nebylo možné jej zastihnout.
  • Na dotazníkové šetření navazovalo šetření typu EHES, kdy bylo  provedeno u věkové skupiny 25–64 let lékařské vyšetření. Tuto navazující část organizačně zajistil Státní zdravotní ústav (SZÚ).