Evropské výběrové šetření o zdraví 2014

Šetření EHIS 2014 bylo druhou vlnou Evropského výběrového šetření o zdraví. Základní legislativní oporou realizace EHIS v tomto roce bylo Implementační nařízení č. 141/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS). Nařízení stanovuje rok 2014 jako období sběru dat (s možnou odchylkou do roku 2013–2015), dále pak obsahuje seznam proměnných, které jsou po členských zemích vyžadovány, v neposlední řadě definuje velikost souboru respondentů (požadavek 6 510 respondentů pro ČR). Vlastní standardizovaný dotazník v nařízení zahrnut není, jeho doporučená podoba je však popsána v Manuálu, na který nařízení odkazuje.

2. vlna EHIS byla realizována v rozmezí let 2013–2015 ve všech zemích EU28, dále v Norsku, Islandu, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Turecku a Srbsku. V některých zemích bylo šetření provedeno jako samostatně stojící, v jiných bylo přidruženo k národnímu šetření o zdravotním stavu obyvatel. Lišily se také způsoby sběru dat napříč zeměmi, kromě klasického PAPI či CAPI rozhovoru byly využívány telefonické rozhovory, samovyplnění dotazníku v papírové nebo webové podobě bez přímé asistence tazatele.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo již o druhou vlnu šetření, bylo možné při přípravě šetření využít zkušenosti z předchozí vlny. Zkušenosti jednotlivých zemí byly centrálně poměrně podrobně vyhodnocovány a zpracovány, na základě provedených podrobných analýz došlo zejména ke zkrácení dotazníku a ke změně některých konceptů dotazovacích nástrojů pro druhou vlnu šetření EHIS.

V České republice na šetření EHIS navazovala studie EHES (European Health Examination Survey), kdy byli respondenti ve věku 25–64 let pozváni na lékařské vyšetření. Tuto navazující část organizačně zajistil Státní zdravotní ústav (SZÚ).