Evropské výběrové šetření o zdraví 2019

V roce 2019 byla realizována třetí vlna Evropského výběrového šetření o zdraví (EHIS). Realizace tohoto šetření je pro země EU povinná. Konkrétně realizaci šetření v roce 2019 ošetřuje nařízení Komise (EU) 2018/255 ze dne 19. února 2018, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS). K tomuto nařízení přijal ÚZIS ČR (po dohodě s ČSÚ a schválení vedením MZ ČR) gesci.

Nařízení stanovuje rok 2019 jako období sběru dat, dále pak obsahuje seznam proměnných, které jsou po členských zemích vyžadovány, požadavky na tzv. metadata apod. Vlastní standardizovaný dotazník v nařízení zahrnut není, jeho doporučená podoba je však popsána v manuálu, na který nařízení odkazuje. Třetí vlna EHIS byla realizována ve všech zemích EU28, dále v Norsku, Islandu, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Turecku a Srbsku.

Celkem bylo v ČR provedeno téměř 8 tis. rozhovorů s respondenty ve věku 15 a více let. V České republice na šetření EHIS navazovala studie EHES (European Health Examination Survey), kdy byli respondenti ve věku 25–64 let pozváni na lékařské vyšetření. Tuto navazující část organizačně zajistil Státní zdravotní ústav (SZÚ).