Organizace šetření

Výběr respondentů byl, stejně jako v předchozích šetřeních HIS CR, založen na evidenci Ministerstva vnitra a jeho Informačním systému evidence obyvatel (ISEO). Výběr 4 000 respondentů ve věku 15 a více let s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR byl realizován prostřednictvím dvoustupňového stratifikovaného výběru ve dvou krocích:

1. stupeň spočíval ve výběru obcí (resp. osmic respondentů a obcí) se zohledněním počtu obyvatel v obci. Celkem bylo vybráno 310 obcí.
2. stupeň představoval  výběr požadovaného počtu respondentů v obci.

Z původního počtu 4 000 respondentů se bohužel nepodařilo pokrýt tazatelskou sítí 175 osob ve 21 lokalitách. Tím se výběrový soubor snížil na 3 825 osob oslovených tazateli.

Vzhledem k výrazné redukci regionálních pracovišť ÚZIS ČR v době před realizací šetření nebylo možné k dotazování využít pracovníky regionálních pracovišť ÚZIS. Proto výrazná část tazatelů pocházela z regionálních pracovišť Státního zdravotního ústavu, kromě studentů byli do šetření zahrnuti také externí tazatelé ČSÚ.

Sběr dat byl proveden formou osobních rozhovorů tazatele s respondentem (PAPI) ve dvou fázích v období červen–červenec 2008 a září–říjen 2008. Celkem se šetření účastnilo 115 tazatelů, z toho 19 bylo zastoupeno v obou fázích. V průměru na jednoho tazatele připadalo 28 respondentů k oslovení.

Z 3 825 respondentů byl rozhovor proveden zhruba s polovinou, přesně s 1 955. Rozhovor se nepodařilo provést s 1 870 vybranými osobami, tzv. míra účasti, neboli podíl získaných vyplněných dotazníků, činil 51,1 %. Po očištění celkového počtu respondentů o případy, kdy rozhovor s respondentem být proveden nemohl, neboť respondent na dané adrese nebyl vůbec nalezen, vychází tzv. čistá míra účasti na 56,3 %.

Průměrná délka trvání rozhovoru byla 50 minut, nejkratší rozhovor trval zhruba 10 minut, nejdelší rozhovor trval 180 minut. S rostoucím věkem se doba potřebná na vyplnění dotazníku zvyšovala, nejvyšší průměrné hodnoty (66 min.) dosáhla ve věkové kategorii 75 let a více.