Výsledky

Sebraná data byla v souladu s doporučením Eurostatu nejprve podrobena důkladné validaci. Na základě jejich aplikace byla data v některých případech upravena. Jednalo se o tři typy kontrol, které jsou obsahem doporučení EU:

  • kontroly rozsahu (určité proměnné mohou nabývat omezeného rozsahu hodnot),
  • kontroly „odskoků“ (určité proměnné mají být v případě aplikace filtru prázdné, nevyplněné),
  • kontroly konzistence (určité proměnné by měly být navzájem provázané).

Dále byly vypočítány váhy, které se uplatňují v další práci s daty. V ČR byl výpočet vah proveden v pěti krocích:

  • byla určena pravděpodobnost výběru obce a pravděpodobnost výběru respondenta v dané obci,
  • dále byla váha z prvního kroku upravena s ohledem na míru účasti v šetření,
  • dále byla váha korigována tak, aby celková struktura respondentů odpovídala populaci ČR 15+ z hlediska pohlaví a věku a dále tak, aby součet vah respondentů odpovídal populaci 15+ k 31. 12. 2007,
  • oseknutí extrémních vah (3% všech vah),
  • opětovná úprava dle  struktury populace ČR 15+ k 31. 12. 2007  dle věku a pohlaví, zaokrouhlení na 4 desetinná místa.

Přehled výsledků

Data ze šetření jsou k dispozici v databázi Eurostatu http://ec.europa.eu/eurostat/data/database , více informací o datasetu, který má Eurostat k dispozici naleznete zde.

Na národní úrovni jsou data prezentována v rámci Regionálního zpravodajství: