Obsah dotazníku

Dotazník, který byl v rámci šetření použit, se skládal ze 4 evropských modulů, tj. částí, které je možné zařadit do šetření dohromady či samostatně. 

Jedná se o následující moduly:

Evropský podkladový modul (EBM – European Background Module), vychází z bloku charakteristik zjišťovaných ve všech sociálních šetřeních (tzv. Core Social Variables) a zahrnuje informace, jako jsou: pohlaví, věk, ekonomická aktivita, vzdělání, rodinný stav či příjem domácnosti.

Evropský modul o zdraví (EHSM – European Health Status Module) zjišťuje charakteristiky zdravotního stavu, jako jsou např. subjektivně vnímané zdraví, chronická nemocnost, úrazy, omezení pracovních aktivit z důvodu nemoci, zdravotní potíže s každodenními činnostmi a péčí o domácnost, duševní zdraví a fyzická bolest. Součástí tohoto modulu je i tzv. Minimální evropský zdravotní modul (MEHM - Minimum European Health Module), viz zde.

Evropský modul o zdravotní péči (EHCM – European Health Care Module) zjišťuje využívání zdravotní péče ambulantní, lůžkové, preventivní, užívání léků, výdaje za zdravotní péči.

Evropský modul o zdravotních determinantách (EHDM – European Health Determinants Module) mapuje životní styl respondentů z hlediska fyzické aktivity, spotřeby alkoholu a drog, stravovacích návyků, tělesné výšky a hmotnosti, kouření a životních podmínek jedince.

Konečný dotazník použitý pro šetření v roce 2008 zahrnoval, kromě evropských modulů, také 12 národních otázek, které byly do dotazníku doplněny na základě předchozích zkušeností s šetřeními HIS v ČR. Dotazník o rozsahu 32 stran se skládal z několika tématicky spojených bloků otázek, celkový počet proměnných odvozených z dotazníku se pohybuje okolo 500.