Výsledky

Po ukončení sběru dat byly realizovány nezbytné validační kroky s ohledem na požadavky Eurostatu s využitím jednotného nástroje pro validaci dat EDIT připraveného Eurostatem. V rámci této validace byly odhaleny některé zásadní chyby, dále pak řada drobných nekonzistencí, které byly dodatečně ověřeny u tazatelů a chyby opraveny.

Věková struktura výsledného souboru respondentů, kteří byli zahrnuti do šetření, je ve srovnání s obecnou populací významně starší. Z tohoto důvodu byl velice důležitý správný výpočet vah tak, aby výsledky byly co nejvíce reprezentativní pro celou populaci ČR ve věku 15 a více let. Výpočet vah byl proveden ČSÚ za využití dostupných administrativních podkladů. Nejprve byla provedena kalibrace vah s ohledem na pohlaví, věk a kraje ČR. Dále byly zakom­po­no­vány pravděpodobnosti výběru, které odpovídají počtu losovaných osob v domácnosti. Finální výpočet vah proběhl v programu Calmar, který je produktem francouzského statistického úřadu INSEE.

Anonymizovaná data za požadované položky byla povinně předána Eurostatu. Ten zveřejnil výsledky ve své databázi http://ec.europa.eu/eurostat/data/database , více informací o datasetu, který má Eurostat k dispozici, naleznete zde.

Přehled výstupů

Tabulky v regionálním reportingu v členění dle regionů:

Analýzy a články: