Výběrová šetření typu HIS

Health Interview Surveys (HIS) jsou dotazníková šetření o zdraví.

Mají několik základních charakteristik :

  • Jsou zaměřena na sledování zdravotního stavu a se zdravím souvisejících chrakateristik
  • Jsou prováděna formou rozhovoru tazatele s respondentem, během kterého je vyplněn připravený standardizovaný dotazník
  • Jsou výběrová, tzn. neoslovují celou populaci jako např. Sčítání lidu, ale pouze vzorek obyvatel, přičemž na základě výsledků pro tento vzorek lze pomocí statistických metod odvodit pravděpodobné výsledky pro celou  populaci.

V České republice před rokem 1989 byla prováděna podobná šetření na celostátní úrovní jen ojediněle (šetření Ošetřovaná nemocnost v roce 1986).

Od roku 1993 je v ČR prováděno tzv. Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace, označované jako HIS ČR. Toto šetření prováděl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR s 3 letou periodicitou až do roku 2002. V dalších letech na něj navázalo Evropské výběrové šetření (EHIS) o zdraví, které proběhlo v ČR letech 2008 a 2014.

Kromě těchto šetření ÚZIS realizoval nepravidelně také několik dalších výběrových šetření, jako například Světové šetření o zdraví WHS (World Health Survey), dále Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření a poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému.

Kromě těchto šetření provedených ÚZIS ČR v ČR probíhají i některá další šetření, která mj. přinášejí i informace o zdravotním stavu obyvatel, viz zde.