HIS 1993–2002

V letech 1993-2002 probíhala v České republice výběrová šetření o zdraví typu HIS každé tři roky, tzn. v letech 1993, 1996, 1999 a 2002. Jejich realizací byl pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky, přičemž řada těchto šetření se opírala o mezinárodně dostupné podklady a dotazovací nástroje. Některá tato šetření byla realizována s podporou mezinárodních organizací.

Hlavní znaky těchto šetření jsou následující:

  • Cílová populace 15+
  • Výběr respondentů z Centrálního registru obyvatel, náhodný, stratifikovaný
  • Vzorek 1600-3400 respondentů
  • Tazatelská síť zajištěna regionálními pracovišti ÚZIS ČR
  • Míra návratnosti, tzv. response-rate se pohybovala relativně vysoko, okolo 65-70 %
  • Proxy rozhovory (tedy rozhovory se zástupnou osobou) byly povoleny pouze ve výjimečných případech
  • Při zpracování dat nebyly používány váhy

Šetření nebyla závazná a k jejich provádění neexistovala jednotná metodika, která by zajistila harmonizaci napříč zeměmi EU.