Organizace šetření

Vzhledem k tomu, že UZIS ČR nedisponuje vlastní tazatelskou sítí a že šetření EHIS bylo spojené s EHES (tzn., že na rozhovory v rámci EHIS navazovala vyšetření v rámci studie EHES – European Health Examination Survey), proběhla realizace formou spolupráce 3 institucí:

  • ÚZIS ČR – hlavní koordinátor a metodický garant šetření EHIS.
  • ČSÚ – realizace sběru dat (šetření EHIS) v terénu prostřednictvím vlastní tazatelské sítě provádějící pravidelná šetření v domácnostech
  • SZÚ – realizace šetření EHES spojená s vyšetřením respondentů EHIS ve věku 25-64 let

Hlavní body realizace:

Výběr respondentů – šeření bylo koncipováno jako součást IŠD – Integrovaného šetření v domácnostech, které ČSÚ průběžně realizuje. V rámci IŠD tazatelé opakovaně navštěvují domácnost respondenta (5 návštěv po sobě ve čtvrtletním rozestupu). V každé spolupracující domácnosti byla vybrána (losována) jedna osoba z jednočlenných a dvoučlenných domácností, u domácností se třemi a více členy byly losovány dvě osoby. Tyto osoby byly osloveny k provedení rozhovoru pro šetření EHIS. Celkem bylo vybráno k účasti v šetření EHIS 11 tis. respondentů.

Sběr dat – rozhovory proběhly ve 3. a 4. kvartálu 2019. Některé rozhovory byly provedeny také v průběhu ledna 2020. Rozhovor byl proveden s 8 tis. osob ve věku 15 a více let, vyšetřenost tak dosáhla 73 %. Šetření bylo realizováno tazatelskou sítí ČSÚ, vyškolených speciálně pro tento účel pracovníky ÚZIS ČR. Do sběru dat se zapojilo celkem zhruba 220 tazatelů ze všech krajů ČR, kteří byli vybaveni notebooky, takže bylo možné využít metodu dotazování CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Z celkového počtu 8 tis. rozhovorů jich zhruba 34 % bylo provedeno formou osobního rozhovoru tazatele s respondentem s využitím elektronického dotazníku, 56 % formou osobního rozhovoru s využitím tištěné verze dotazníku a 10 % telefonicky. Rozhovory byly prováděny vždy s respondentem osobně, rozhovory se zástupnou osobou, tzv. proxy rozhovory, byly povoleny pouze ve výjimečných případech