Organizace šetření

Stejně jako v roce 2014 probíhá sběr dat ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) a jeho tazatelskou sítí. Tazatelé ze všech regionů ČR byli řádně vyškoleni metodickými pracovníky ÚZIS ČR.

Pro zvýšení důvěryhodnosti vydává ČSÚ tazatelům "průkaz tazatele", pomocí kterého prokazují své oprávnění k práci pro ČSÚ. Pomocí identifikačního kódu průkazu lze ověřit pořadové číslo, platnost průkazu a vybrané osobní údaje tazatele, které lze porovnat s předloženým dokladem (s Průkazem zaměstnance ČSÚ nebo s občanským či jiným průkazem) zde https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele

Hlavní body realizace:

  • Šetření probíhá jako součást tzv. Integrovaného šetření u domácností (IŠD), které ČSÚ průběžně realizuje. V každé domácnosti navštívené v rámci IŠD je z osob ve věku 15 a více let vybrána (losována) jedna osoba z jednočlenných a dvoučlenných domácností, u domácností se třemi a více členy se losují dvě osoby. Tyto osoby jsou osloveny k provedení rozhovoru. Předpokládaný počet vyplněných dotazníků při volbě tohoto postupu je zhruba 7500.
  • Sběr dat probíhá ve 3. a 4. čtvrtletí 2019.
  • Data jsou sbírána za využití elektronického dotazníku, který tazatelé s respondentem vyplní.
  • Na šetření EHIS navazuje u vybrané podskupiny respondentů (ve věku 25–64 let) vyšetření v rámci Evropského průzkumu zdravotního stavu (zkratka EHES z anglického názvu European Health Examination Survey). Lékařské vyšetření v roce 2019 zahrnuje antropometrické ukazatele, měření krevního tlaku a analýzu žilní krve (celkový, HDL cholesterol, triglyceridy, glykovaný hemoglobin, hormon štítné žlázy TSH). Tuto část zajišťuje Státní zdravotní ústav.