Obsah dotazníku

Nařízení, podle kterého bylo šetření v roce 2014 realizováno,  obsahuje seznam proměnných, které jsou po členských zemích vyžadovány, čímž udává povinný a nepodkročitelný výčet sledovaných položek, neomezuje však země v zahrnutí vlastních, národně specifických otázek. Vlastní standardizovaný dotazník a přesné znění otázek, které mají být v dotazníku uvedeny, v nařízení zahrnut není, jeho doporučená podoba je však popsána v Manuálu k šetření, na který nařízení odkazuje.

Stejně jako v roce 2008 měl dotazník použitý pro šetření EHIS 2014 modulární strukturu a každý modul pokrýval určitou ucelenou oblast.  Kromě otázek směřujících k naplnění povinných proměnných bylo v šetření zahrnuto několik národně specifických otázek. Jednalo se např. o informace o výskytu některých chronických nemocí, dále pak otázky týkající se spokojenosti se zdravotnictvím v ČR a sledující výdaje na zdraví, dále otázky vztahující se ke stravovacím návykům a konzumaci ilegálních drog a v neposlední řadě hodnocení celkové kvalita života.

Obsah jednotlivých částí dotazníku:

  • První část se týkala základních sociodemografických charakteristik. Zde doporučení Eurostatu odkazuje na sadu tzv. Core Social Variables, což je sada proměnných, které jsou standardizované a používané ve všech sociálních šetřeních. Jedná se o charakteristiky typu věk, pohlaví, ekonomická aktivita, zaměstnání, vzdělání respondenta, jeho rodinný stav, dále pak velikost a složení domácnosti a příjem domácnosti. Tyto charakteristiky však tazatel při návštěvě respondenta pouze ověřil, neboť  již byly k dispozici z předchozích návštěv v rámci šetření VŠPS.
  • Druhá část dotazníku vycházela z tzv. EHSM modulu (European Health Status Module) a obsahovala otázky zaměřené na zdravotní stav respondenta. Ve vztahu ke zdraví jako takovému bylo sledováno jednak subjektivní hodnocení zdraví a celkový zdravotní stav, dále pak přítomnost vybraných chronických nemocí, úrazů a smyslových omezení. Vedle hodnocení soběstačnosti a schopnosti vykonávat běžné aktivity osobní péče a péče o domácnost se sledovala i přítomnost bolesti a psychická pohoda respondenta.
  • Třetí část dotazníku byla vytvořena na základě EHCM modulu (European Health Care Module) a věnovala se využívání zdravotní péče. Dotazník zjišťuje, zda byl respondent v posledním roce hospitalizován v nemocnici, dále pak zda a jak často navštěvoval lékaře a jiné zdravotnické pracovníky, zda užíval léky, účastnil se preventivních vyšetření. Závěrem této části se zjišťovala respondentova spokojenost se zdravotnictvím v ČR a výše jeho výdajů na zdraví.
  • Poslední, čtvrtá část dotazníku byla založena na EHDM modulu (European Health Determinants Module) a sledovala základní determinanty zdraví. Tato část hodnotila zejména rizikové faktory životního stylu, které mohou mít na zdraví vliv. Vedle tělesné výšky a váhy se sledovala respondentova fyzická aktivita, stravovací návyky, kuřáctví a míra konzumace alkoholu či drog. Na závěr samotného dotazníku byly zařazeny otázky monitorující míru sociálních vztahů respondenta a poskytování neformální péče jiným osobám.

Přepis české elektronické verze dotazníku použitého v šetření EHIS 2014 je k dispozici zde.