Organizace šetření

Šetření HIS ČR se v letech 1993–2002 prováděla na vzorku 1 600 – 3 400 osob  ve věku 15 a více let s trvalým bydlištěm v ČR. Výběr respondentů byl náhodný, většinou několikastupňový, stratifikovaný, kdy se vybíraly nejprve obce, v rámci obcí pak lokality a následný výběr osob byl prováděn náhodně z Centrálního registru obyvatel.

Tazatelé v těchto šetřeních byli zaměstnanci regionálních pracovišť ÚZIS ČR, kteří byli na provádění šetření speciálně vyškoleni.

Setření většinou probíhala v podzimních měsících. Před samotnou návštěvou tazatelé rozesílali respondentům informační dopis se základními informacemi o významu šetření a s podrobnostmi ohledně naplánování návštěvy.

Rozhovory byly prováděny osobně (face-to-face ) a s respondenty byl vyplňován dotazník v papírové podobě. Provádění rozhovorů se zástupnou osobou bylo omezené pouze na výjimečné případy, tazatelé měli za úkol respondenta navštívit osobně a přesvědčit jej k účasti v šetření, popř. jej kontaktovat opakovaně v případě nezastižení či odmítnutí.

Získané vyplněné dotazníky  byly nejprve opticky a logicky kontrolovány, následně byly informace  převedeny z papírové podoby do elektronického formátu, kde byly aplikovány další kontroly a případné opravy. Data nebyla nijak dále upravována, nebyly prováděny dopočty chybějících položek, nebyly počítány váhy apod.

Počet respondentů v jednotlivých letech šetření HIS:

1993

1 600

1996

3 396

1999

2 356

2002

1 955