Další výběrová šetření

Kromě šetření HIS jsou (nejen) v České republice prováděna ještě další výběrová šetření zahrnující zdravotnickou tématiku.

SILC (Survey on Income and Living Conditions), šetření příjmu a životních podmínek, realizuje od roku 2004 každoročně Český statistický úřad. Kromě tří otázek Minimálního evropského modulu o zdraví jsou zde zahrnuty také otázky na využívání a dostupnost zdravotní péče.

SHARE  (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) je projekt cílený na vytvoření celoevropského longitudinálního datového souboru zahrnujícího osoby starší 50 let a jejich rodiny. Mezi hlavní témata tohoto multidisciplinárního výzkumu patří: demografie a rodina; vzdělání; tělesné a duševní zdraví, zdravotní péče a rizika, kognitivní funkce; zaměstnání a důchod, vzájemná pomoc a finance v rodině, bydlení, příjmy a spotřeba domácnosti, majetek; sociální podpora, aktivity, kvalita života, a očekávání do budoucnosti. V roce 2017 proběhla již sedmá vlna sběru dat tohoto projektu.

Studie HELEN (Health, Life Style and Environment) byla provedena Státním zdravotním ústavem ve třech vlnách v letech 1998–2002, 2004–2006 a 2009–2014 ve vybraných městech ČR. Studie je zaměřena na osoby ve věku 45–54 let.

MONICA (Multinational Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease Project) je epidemiologická studie, kterou v roce 1983 iniciovala Světová zdravotnická organizace, s cílem dokumentovat vývoj nemocnosti kardiovaskulárními chorobami ve vztahu k rizikovým faktorům. Zatímco ve většině zemí byla studie v polovině devadesátých let ukončena, v České republice pokračuje jako studie Czech post-MONICA. Vzorek obyvatel ve vybraných okresech byl vyšetřen i v letech 1997/1998, 2000/2001 a 2007/2008. V roce 2015 bylo zajištěno další pokračování studie MONICA v České republice.

Výběrové šetření osob se zdravotním postižením (VŠPO) bylo realizováno v letech 2007 a 2013 v úzké spolupráci Českého statistického úřadu a ÚZIS ČR a vycházelo z úkolu uloženého usnesením vlády ČR. Hlavním cílem zde bylo postupné a systematické vytváření konzistentního a věrohodného systému statistických informací z této oblasti, který by měl následně sloužit vládě ČR k rozhodovacím procesům týkajícím se osob se zdravotním postižením. V roce 2018 probíhá další etapa tohoto výběrového šetření, avšak s poněkud odlišnou metodikou. Namísto původního vyplňování dotazníků praktickými lékaři za pacienty vybrané ze svých kartoték (v letech 2008 a 2013) je v roce 2018 provedeno výběrové šetření formou rozhovorů tazatele s respondentem.

ÚZIS ČR v minulosti prováděl, vedle šetření HIS, také některá další šetření zaměřená na zdravotní stav.

WHS (World Health Survey) – Světové šetření o zdraví je projektem Světové zdravotnické organizace, jehož hlavní fáze proběhla v letech 2002–2003 v 72 státech celého světa. Jde o výběrové šetření provedené u dospělé populace, které přineslo mezinárodně srovnatelné údaje o zdravotním stavu obyvatel a fungování zdravotnických systémů.

Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření bylo provedeno v letech 1993, 1997, 2000 a 2003 na vzorcích osob šesti vybraných věkových skupin obyvatelstva, 5, 12, 15, 18, 35-44 a 65–74 let.

Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR) bylo v ČR provedeno v roce 2001 v rámci celosvětového projektu týkajícího se výkonnosti zdravotnických systémů, který byl organizován Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Cílem bylo posouzení zdravotního stavu obyvatelstva a fungování zdravotnických systémů v členských státech.