Výběrová šetření o zdraví v ČR

Výběrová šetření jsou nedílnou součástí zdravotnické statistiky. Jejich hlavní význam spočívá v tom, že poskytují data, která jsou z jiných zdrojů nedostupná, navíc umožňují provázat několik typů informací navzájem.

Existuje celá řada výběrových šetření se zdravotní tematikou, všechny se však shodují v základních bodech a zároveň se odlišují od běžné zdravotnické statistiky.

Své místo ve zdravotnické statistice však mají právě z důvodu poskytnutí chybějících dat za některé problematiky či podrobnější třídění dat za témata již pokrytá.

Výběrová šetření o zdraví umožňují:

 • identifikovat závažné problémy zdraví v populaci
 • popsat zdravotní stav populace a s tím související potřebnou péči
 • odhadnout prevalenci chronických onemocnění v populaci
 • získat data nezbytná pro analýzu nerovností ve zdraví, identifikaci socioekonomických souvislostí
 • sledovat spotřebu zdravotní péče v závislosti na určitých determinantách zdraví
 • sledovat trendy ve vývoji zdravotnických ukazatelů
 • získat důležitá data pro oblasti spojené se subjektivním hodnocením zdraví a zdravotní péče v populaci
 • získat podklady k efektivnímu stanovení a monitorování cílů v oblasti zdravotnické politiky na národní i mezinárodní úrovni

Výběrová šetření o zdraví ve srovnání s běžnou zdravotnickou statistikou, výhody a nevýhody

 • Výběrová šetření o zdraví
 • +
 • Podrobné charakteristiky za jedince
 • Možnost provázat charakteristiky navzájem
 • Pokrytí různých témat
 • Možnost zachycení subjektivních postojů a hodnocení
 • -
 • Jedná se o výběr, nutno provádět populační odhady
 • Nákladný sběr, provádí se pouze v některých letech
 • Může být zkresleno subjektivním pohledem respondenta
 • Rutinní zdravotnická statistika
 • -
 • Málo informací o jedinci
 • Omezené možnosti provázání témat navzájem
 • Omezený rozsah pokrytých témat
 • Zatěžuje lékaře
 • +
 • Pokrývá celou populaci
 • Provádí se pravidelně, možnost sledování vývojových trendů
 • „Tvrdší“ charakter dat